SLÄKTARKIV

Kapsel nr 14

Trycksaker, diverse, med mera

Odat. 1776-

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Handlingar angående släkten Seth. Förteckning över kyrkoherden i Habo, Martin Seths (1659-1731) och Johanna Kämpes barn. Odat.

2

Inskrivningsbevis i Adliga Jungfru Stiftet för Augusta Fredrica Cederstam, daterat 2/5 1823.

3

"Samtal, Emellan En Resande och En långaryds Bo, Hållit Vid I Lifstiden Kongl. Maj:ts Tro-Tjänares och Fendrichs Väl-Ädle Her Carl Magnus Seths Begrafning, Uti Långaryds Kyrcka den 7 Maji 1776".

4

Carl Henric Ankarswärd (1782-1865)

Dokument: Brev

"(?) å Wärpås och Loka" "Oss Älskelig! Wår Troman; General Adjutant, Riddare af Wår Svärds Orden, Välborne Friherre Carl Henric Ankarswärd Örebro & Carlslund" "Nådeligen"

"CARL JOHAN med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, Wår (?) och Nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig, troman, friherre, General Adjutant, Riddare af Wår Swärds Orden! Som den, jemlikt Grundlagarne (?) föreståendet?) af Stats Banco och Riksgälds werken samt af de fonder och Räkenskaper, hvilka i sammahang därmed (?), kommer att taga sin början den 15 instudnande September, samt enligt hos Oss gjord underdånig anmälan I blifvit utsedd, att, tillika med öfrige denna (?) förrätta; (?) härigenom hafwa kallat Eder till densamma, med erinran att om något möjligen inträffande förfall skulle förändra Edert uteblifwande från (?), derom meddela vederbörande tidig underrättelse. (?) befalle Eder Gud Allsmäktig Nådeligen Stockholms Slott den 20. Junii 1827 Carl Johan"

"Coll. Till..."

"CS Skogman"

5

"Utdrag af Magistratens Protocoll, hållit uppå Stockholms Rådhus, den l sta September 1830. S:D: Som Magistraten och Borgerskapets Äldste i dag utsett Grosshandlaren Sewerin Wigert, ät för Borgare Ståndet af Stockholms Stad deltaga uti den Revision af Stats-Banco-och Riksgälds Verken, hvilken Kommer ät taga sin början den femtonde innevarande September månad; altså varder sådant igenom utdrag af Protocollet, Grosshandlaren Sewerin Wigert meddeldt, samt kan til deltagande i berörde Revisionsförrättning befallmägtigad. År och dag, som förut. På Magistratens vägnar Carl Halér Mag. Secr."

"Urban Löön".

Papperssigill "STOCKHOLMS STADS SIGILL".

"fritt från Ch. Sig."

6

"Fördana mig din andes nåd…"

7

"Allmänna Reglor för Ridning och Körning. För artillerister. Odat.

8

Katalog Öfver Boksamling å Bratteborg. 1918.

9

Hans Maj:t Konungens tal wid Fanornas Utdelning. 1850.

10

Jönköpings Tidning, 24/3 1855.

11

nrikes Tidningar, Stockholm, 2/3 1786.

12

Ung Höger, Ung svensk Lösen 1934-59, enstaka nummer.

13

Diverse tidningar.

 

Tillbaka till sidans topp