SLÄKTARKIV

Kapsel nr 12

Emil von Seth (1858-1915)

Odat. 1891-1915

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1 A L Sjöberg (Gerda von Seths far)

Omslag med texten "Wärdepapper tillhöriga A.L. Sjöberg."

 1. Utdrag aflagfartsprotokollet, hållet vid Rådstufvurätten i Jönköping den 9. November 1891. § 77. Genom Stadstjenaren E. Sandström sökte aflidne fabriksföreståndaren A.L. Sjöbergs nedannämnde sterbhusdelegare lagfart å en dem tillhörig del af den åkerlycka, som å stadens karta är utmärkdt med Litt N.No 62, på grund af: lo den efter bemälde Sjöberg upprättade bouppteckning, hvarafhär skulle intagas följande: "År 1891 den 22 och 23. April förrättas på Bäckalyckan vid Jönköping af undertecknade tillkallade gode män, bouppteckning efter Fabriksidkaren och Riddaren Arvid Leopold Sjöberg, som afled derstädes den 8. Februari samma år och såsom sterbhusdelegare efterlemnade sin hustru Fru Augusta Elisabeth Sjöberg och i äktenskapet med henne födde barn sönerne Bror Arvid född den 18 Januari 1870 Ernst, född den 16. Mars 1872..."

 2. Väganläggning väster om Kapellgatan. "Afskrift" "Utdrag af protokollet..." 8 Mars 1882.

 3. Lagfartsbevis. "Lagfartsbevis. Jönköpings Rådstufvurätt gör veterligt: att lagfart denna dag, under § 77 i protokollet, meddelats å 3,657,52 qvadrameter af den åkerlycka, som å stadens karta är utmärkt med Litt N No 62 hvilket ego område efter aflidne Fabriksföreståndaren A. L Sjöberg i giftorätt och arf tillfallit hans enka Fru Augusta Elisabet Sjöberg och deras barn sönerna Bror Arvid, Ernst, Sven Gustaf, Yngve och Knut Einar samt döttrarna Elin Hedvig, gift med Herr vice häradshöfdingen Hermed Sundstedt, Gerda Elisabet, Lilly Mana, Karin Sofia och Sigrid Augusta. Jönköping den 9. November 1891. På Rådstufvurättens vägnar-Vilhelm Palmgren R. Falk"

 4. "Afskrift."

 5. "År 1876 den 29 April förrättades i Jönköping arfskifte efter Häradsskrifvaren August magnus Sjöberg emellan hans tio brorsbarn, nemligen..."

 6. "Bouppteckning och arfskifteshandlingar m. m.-"

  1. "Utdrag af protokollet, hållet hos Drätselkammaren i Jönköping den 8. Mars 1882."

  1. Fullmakt för inneh. Stockholm den 10 April 1891. Bror Sjöberg.

  1. Härmed befullmäktigar jag för min del... Wiesbaden den 6 Mars 1891. Helmer Sundstedt.

  1. Fullmakt för Herr Disponenten m m B. Hay att vid stundande bouppteckning... Helmer Sundstedt 1891

  1. "Herr B. Hay! Jönköping 9 Mars 1891. Härjemte har jag äran öfverlemna qvittoblankett..." A C Almén

  1. "Redogörelse för A. L. Sjöbergs Sterbhus' förvaltning under 1891."

  1. Köpebref. I egenskap af dels befullmäktigadt ombud... "Jönköping den 6 November 1891 Bernhard Hay"

  1. "Afskrift" "För utredning af boet efter Fabriksidkaren och Riddaren A. L. Sjöberg, befullmäktiga undertecknade, myndige sterbhusdelegare, härmed Herr Fabriksdisponenten, Riddaren och Kommendören B. Hay..." April

  1. "För utredning af boet efter Fabriksidkaren..." (Originalet.)

  1. "Förteckning på den egendom som ingår i arfskiftet efter A. L. Sjöberg. Fastigheter: Bäckalyckan med tillhörande egor 80,000 - Lilla Torp 12,000 - Tomterna på förstaden i Jönk. Nr 137 och 139 15,000 -"

 7. Hyreskontrakt, Bäckalyckan.

 8. Diverse

  1. Köpebref  l880.

  1. Köpekontrakt.

 9. Köpebref l880.

 10. Karta Bäckalyckan, med gården.

 11. "Karta öfver ett mindre jordområde till Bäckalycke beläget intill Talavid skolan och Jönköpings stad " Jkpg 7/12 1892.
 12. Köpebref l882.

 13. Contract.

 14. "Högädla Fru Sjöberg! Bäckalyckan, Härmed anhålles att enligt uppdrag i Skolrådet, Orknärlagda Karta få anhålla om prisuppgift på det jordområde som nämde Karta innehåller, söder om skolan..." 17 December 1892. 14.

 15. Diverse

  1. Omslag, "Katrinefors Aktiebolag. 5 aktier Nr 11-15. 5 - - 72-76."

  1. Brev, "Jönköping d. 16. Augusti 1879. (?) Herr A. L. Sjöberg Härstädes. I anledning af ärade den 13. dennes är i Katrinefors Aktie Bolags register å dess delegare antecknadt att aktiebrefven Nr 11. 12. 13. 14. 15. blifwit å Eder öfverlåtne medelst Köp. Högaktningsfull Katrinefors Aktiebolag L. Ståhlberg"

  1. Kvitto, "Till Herr A. L. Sjöberg har jag denna dag försålt aktierna N:os 11, 12, 13, 14, och 15 eller Fem aktier uti Katrinefors aktiebolag för ett belopp af tillsammans Tretusen (3000) kronor, som härmed qvitteras Antuna den 29 Juli 1879. J. E. Lundström." (Sigill.) "Närvarande vittnen: And. Franzén Aug. Franzén".

 16. Diverse

  1. Omslag, "Lagermans Sättmaskinsaffar"

  1. "Afskrift Lagermanska Sättmaskinen."

  1. "Emellan Herrar B. Hay och A. L. Sjöberg å ena sidan och A. Lagerman å andra är följande öfverenskommelse träffad..." samt flera kvitton sammanfästa.

  1. "om Amerikanska och Engelska patenter." "Det Amerikanska Bolaget skulle betala 20,000 kr. fr patentet i U S. A."

 17. Diverse

  1. Omslag, "Diverse Aktier", aktier i Husquama, Flickskolebyggnaden, teatern, Ångfartygsaktiebolaget Vista.

  1. Meddelande från Ångfartygs-Aktiebolaget Rån. 1892.

  1. Brev från Katrinefors Aktiebolag, Mariestad. 1892.

  1. Brev från Jönköpings Litografiska Aktiebolag. 1892.

  1. Brev från Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. 1892.

  1. Brev från Smålands Enskilda Bank/Jönköpings förenade ångfartygsaktiebolag, 1892.

  1. Brev från W. Aug. Sandbergs Manufaktur Aktie Bolag, 1892.

  1. Brev till B Hay från H A Rignell, 1892.

  1. Brev till B Hay från Sahlströmska Fabrikens Aktiebolag, 1892.

 18. "Köpeafhandling. I egenskap af dels befullmäktigadt ombud för de myndige delegarne i sterbhuset efter Fabriksidkaren A. L. Sjöberg, dels ock förmyndare för hans omyndige barn, försäljer undertecknad... obebyggda del av åkerlyckan Litt N Nr 62 i Jkpg. Bernhard Hay.

 19. "Utdrag aflagfartsprotokollet, hållet vid Rådstufvurätten å Rådhuset i Jönköping den 26 April 1880."

 20. Diverse

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet, hållet vid Rådstufvurätten å Rådhuset i Jönköping den 26 April 1880"

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet, hållet vid Rådstufvurätten i Rådhuset i Jönköping den 25 April 1872."

  1. "Till Herr Apothekaren Isac Reding eler ordres..." 1862.

  1. "Utdrag afbehörigen fastställd bevillningstaxeringslängd..." 1879.

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet, hållet vid Rådstufvurätten å Rådhuset i Jönköpng den 22. Februari 1875.

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet, hållet..." 1884.

  1. "Såsom återstående köpeskilling för egendomen Bäckalyckan, bestående af femtio tunnland tjugoåtta koppland jord enligt stadens..." 1880.

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet, hållet..." 1884. i) "Till Sedelhafvaren betalar undertecknad efter förut skedda Sex månaders upprägning, en summa penningar stor:" 1866.

 21. "Utdrag af domboken i civila mål, hållen hos Rådstufvurätten i Jönköpng den 19. Oktober 1891."

 22. Diverse

  1. Omslag "Hyreskontrakter.", med tillägget "Urgamla".

  1. "Debetsedel för år 1879." Statdrängen Johan Levin Johansson. Bäckalyckan.

  1. "Debetsedel för år 1879." Statdrängen Gustaf Johansson. Bäckalyckan

  1. "Afskrift." "Utdrag af protokollet, hållet..." 1873. (Resterande handlingar i omslaget fastsatta med gem.)

  1. "Transumt af protokollet, hållet inför Magistraten i Jönköping den 12 September 1870 "

  1. "hyres-Kontrakt." 1879.

  1. "180 Lön-Kr. 180V190".

  1. "Hyres-Kontrakt Undertecknad uthyres härmedelst till Mathias Blomqvist min Wester om Staden på wägen åt dunkehalla belägna ladugård på Fyra års tid..." 1875.

  1. "Kontrakt. Till Herr A. Johansson ifrån Hallaborgd & Stengårdshult upplåter jag en söder om de s.k. Bergmanska ladugården inom Landeriet Bäckalyckans ägoområde..." 1870-talet.

  1. "Rådhusrätten i Jönköping" J J G Kittel, 1874.

  1. "Rådhusrätten i Jönköping", fastebrev på Bäckalyckan, för lantbrukaren Carl Wilhelm Modin, 1868.

 23. Diverse

  1. "Utdrag afLagfartsprotokollet, hållet vid Rådstufvurätten å rådhuset i Jönköping den 22 Maj 1882 " Tomterna Norra kv 137 och 139.

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet..." 1882. § 117. Förstaden, Norra kv 137 och 139.

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet..." 1882. § 118. Förstaden, Norra kv 137 och 139.

  1. Brev till disponent A Sjöberg, från W Witting, "Jönköping den 15 Sept 1881".

  1. "Enligt Jönköpings Rådstufvurätt...", 1872.

  1. "Enligt Jönköpings Rådstufvurätts inteckningsprotokoller...", 1882.

  1. "Enligt Jönköpings Rådstufvurätts inteckningsprotokollet...", 1882.

  1. "Utdrag afbehörigen fastställd bevillningstaxeringslängd öfver fast egendom..." 1881 Undertecknad 1882. "Rådhusrätten i Jönköping gör veterligt: att år 1871 den 12 Juni..."

 24. Diverse

  1. "Köpe-BrefVi Inga Charlotta Jönsdotter och J Pettersson upplåta och försälja härigenom till Fabriksidkaren Herr A. L. Sjöberg på Jönköpings Stads område belägna Stadslägenheten Lilla Toro " 1887.

  1. "Enligt Jönköpings Rådstufvurätts inteckningsprotokoller..." 1887.

  1. "Till Enkan Inga Charlotta Jönsdotter försälja vi härmed vår ärfda hälft af lägenheten Lilla Torp " 1879

  1. "Utdrag af lagfartsprotokollet." 1878.

  1. Fastebrev på hälften av Lilla Torp, "Rådhusrätten i Jönköping gör veterligt: att år 1866 den 26 Mars "

  1. "Utdrag af Lagfarts Protokollet..." 1865.

  1. "Lagfartsbevis. Rådstufvurätt i Jönköping gör veterligt..." 1876.

  1. "Utdrag aflagfartsprotokollet..." 1876.

  1. "Utdrag afbehörigen fastställd bevillningstaxeringslängd öfwer fast egendom..." 1876.

  1. "Köpebrev.Till husegaren Johannes Jansson, förseljer jag..." 1876.

  1. "Köpebref. Till Hemmansegaren Lars Peter Swensson i Torp och dess hustru Christina Nilsdotter försälja..." 1865.

  1. "Utdrag afbehörigen fastställd bevillnings..." 1879.

  1. "Till innehafvaren häraf betala vi, en för begge och begge för en, efter sex månader förut skedd uppsägning tvåtusen kronor jemte sex procent årlig ränta..." Undertecknad "Jönköping den 25 November 1879. Charlotta Janson m h i p. L J Åström gift med Charlotta Janson.

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet..." 1879.

  1. "Till innehafvaren häraf betala vi en för begge..." 1879. Charlotte Janson.

  1. "Utdrag afinteckningsprotokollet..." 1879.

  1. "Utdrag aftaxeringsläng för fast egendom..." 1887.

  1. Utdrag afbehörigen fastställd..." 1881.

  1. "Lagfartsbevis Rådstufvurätten i Jönköping gör veterligt:" 1881.

 25. Sammanfästade med metallklammer.

  1. "Till Herr A L. Sjöberg försäljer undertecknad..." Litt N Nr 64. 1881 Gust Nyberg

  1. "Utdrag afbehörigen..." 1881.

  1. "Utdrag afLagfartsprotokollet hållet..." 1881.

  1. "Enligt Jönköpings Rådstufvurätts inteckningsprotokoller..." 30 April 1881.

 26. Sammanfästade med metallklammer.

  1. "jordproffrån Bäckalyckan", Carl v Feilitzen.

  1. (inneliggande, ej fäst) skriften "Om j ordanalyser. Kortfattadt utkast till ledning för jordbrukare af Carl v Felhtxen". 1883.

 27. "År 1885 den 27. April inställde sig undertecknad Komiisionslandtmätare uti Bäckalyckan belägen..."

 28. "Beskrifning till kartan öfver en del egor wester om Jönkpings Stad; Upprättad år 1884" AlfViridén.

 29. "1819. års Beskrifning öfver Jönköpings Stads Westra egor."

 30. "Kartbeskrifning Denna mark, som innehåller 558 Tunnland (?) kappland samt uppskattad till 6te kornet utgör 364 Tunnland 319/16 kappland hafva Hyresborgame erhållit:"[...] "och Tomtegarna, sedan för dem behofliga gator och vägar blifvit afdragne, som följer:" 

  1. Omslag "Diverse.".

  1. "Auctions Protokoll, hållet i Jönköpings Stads Auctionskammare den 19. Maij 1866. dervid, efter utfärdad kungörelse, försäljnign blifvit begärd af: En oprioriterad aktie No 379 i Jönköpings Tändsticksfabriks Aktie Bolag, hvilken aktie..."

  1. "Härmed öfverlåter vi på Herr A, L, Sjöberg en aktie i Jönköpigs Tändsticks- Fabriks Aktie Bolag " Stockholm den 19 April 1866. J & C G Bolinder. Bevittnas J E Rydberg.

  1. "Till Herr A L Sjöberg öfverlåter jag härmed Tjugo Oprioriterade Aktier Nrs 201-220. uti Jönköpings Tändsticksfabriks Aktie Bolag, med rätt till den vinst som uppstår i nämnde aktier från och med den l Januarii 1864 och för hvilkajag erhållit liqvid af köparen; qvitteras. Jönköping den 15 oktober 1864. J. E. Lundström, Bevittnas: Bernhard Hay Johan, Pettersson."

  1. "Till Herr A. L. Sjöberg..." Jönköping den 7 Maj 1863. C. F. Lundström."

  1. "Härmed öfverlåter jag på Herrar J & C.G. Bolinder. Stockholm, en aktie i Jönköpings Tändsticksfabriks Aktiebolag med k. 400- å Dr Ett-Tusen Riksmynt med rätt till utdelning från detta års början; qvitteras Jönköping d. 19 Mars 1858 Ad Malmsten. Bevittnas af F. W. Malmberg Carl Almark"

 31. Karta "Utdrag af Jönköpings Stadsplanskarta Upprättad år 1877 afAlfr, Viridén".

 32. Karta "Karta öfver Lägenheten Talawid (tillhörig Fabrikör G. Nyberg) Upprätta År 1864 af Aug. Engström".

 33. Karta "Beskrifning".

 

Tillbaka till sidans topp