SLÄKTARKIV

Kapsel nr 02

Testamenten bouppteckningar o dyl.

(odat., 1741-1884)

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Testamente? 22 februari 1746 (original)

"(?), iag Gabriel von Seth och iag Anna Margareta Lilliecreutz giöre härmed witterligit, och (?) wåra sammangragta ägendeom af fri willia (?) berådt mod, hafwer (?) förordna som föllier. Jag Anna Margareta Lilliecreutz tillägnar min nuvarande man Stats Secreteraren wälborne Gabriel von Seth samma delacktighet och ägande rätt, i all min fasta ägendom i guds för Funesn) som Skattehemman, Bruk med alla dess tillhörigheter, (?), qwarnar, Sågar med mera. Donations och Krono hemmans (?) och smad thertill och (?) lyder och hwad beskaffenhet och på hwad ort thet wara må (?), så och ägendommen miullars två brureta min K man och mig, (?) lag härmed (?) natur och skall ifrån (?) wårt bo.Under (?)... "[...]"Härmed (?) iag Anna Margareta Lilliecreutz then disposition som iag d 24 December 1742 giorde under (?)"[...]"wåra wanliga Sigiller (?)[...]"som skedde i Stockholm, d tjugoandra februari Et Tusend Sjuhundrade och på thet fyrationde Siette. Gab von Seth Anna M: Lilliecreutz (deras sigiller) Såsom wittne (?) Ankarcrona Såsom wittne Olof.B. Ehrencreutz. (deras sigiller)."

2

Dokument:

"(?)...jag Gabriel von Seth och jag Anna Margaretha Lilliecreutz, sedan jag Anna Margaretha Lilliecreutz den tjugu andra Februari! Ett Tusende Sjuhundrade (?)..."[...]"Mars Ett Tusende Sjuhundrade (?) Åtta Gab von Seth A M Lilliecreutz"

 3

Anna Margaretha Lilliecreutz (1696-1771)

"Upvist i Kongl. Majts och (?) giötska hofrätt d. 5. juni 1771.-" "Utom det, som efter vår förra giorda disposition, bör min käraste syster, Landshöfvingskan, friherrinnan Högvälborne fru Hedvig Ulrica Lilliecreutz tillfalla (?) testtamenterarjag Henne, . "[ ]"plåtar Hörle 23 julij 1770 A M Lilliecreutz" (sigill)

4

Anna Margareta Lilliecreutz "Sista Vilja och Disposition" angående fideikommisset, daterad Hörle Bruk 28/7 1770 (med sigill).

5

"Afskrift"

"K JUST REVISIONEN Inkom den 29 Nov. 1884"

"K Majts Justitie Revision Inkom den 28 APR. 1886"

"Transumt af hans Excellenser Riks Rådet Riddaren och Commendeuren afKongl. (?) Orden, högwälborne herr grefwe Gabriel von Seths och (?) framlidna frus, högwälborna fru grefvinnans och Riks Rådinnans Anna Margaretha von Seths, född friherrinna Lilljecreutz, den 22. Februari! upprättade, och den 5. Junii 1770 i höglofl Kongl. götha hofRätt uppvista Testamentariska disposition. No l. Wi undertecknade, lag gabriel von Seth och lag Anna Margaretha Lilliecreutz gjöre herm-med witterligat, att vi (?), huru med Egendomen skall förhållas efter begges wår död, derom hafwa wi gjordt en särskild förordning. Dessa begge förordningar (?). som sedda i Stockholm den 22. Februari! 1746. Gariel von Seth A. M. Lilljecreutz. [...]Dito ofdan i föregående Transumt åberopade disposition som öfwer den 22. Feb. 1746. (?) upprättad och den 5. Junii 1770. till Kongl. Götha HofHofrätt ingifwen. No 2. Jag gabriel von Seth och Jag Anna Margaretha Lilljecreutz gjöre härmed witteriigit, att emedan wi i dag hafwe förordnadt, huru med wår Egendom skall förhållas, när den Allrådande Guden behagar hädankalla den ena makan af oss, som den deröfwer upprättade disposition föreskrifwer; Så hafwe wi af fri wilja och wälberådt mod äfwen welat förordna, som wi och härmed förordne, huru med wår ägendom, så i löst som fast, skall efter den sidst aflidne makans död förhållas, neml; all den fasta ägendomen skall, så snart den första makan af oss är geom döden afliden, sättas under Fidei Commiss och läggas i twenne delar, såldedes, att Hörle och Cariforss Bruk med Hörle gård ppp. blifwer tillhopa en del för sig. Änder den andra delen bör begripas Bratteborgs Säteri och tillhöriga Frälse hemman, Götaforss hela Bruk, donations och Kronobesittningshemman, qwarnar, Torp (?) och andra lägenheter afhwad beskaffenhet och på hwad ort de wara mage, hwarpå äfwen en af oss (?) Jordebok som bifogas. Dessa båda delar gjöra wi till (?) Fide Commisser; (?) första eller Hörle Fide Commissen, tillägna wi min Anna Margaretha Lilljecrutzes äldsta Broder ppp: jemte sitt eget (?) Lilljecreutzes (?)"[.. .]"p.p.p. Stockholm den 22. Februari! 1746. Gab: w. Seth A. M. Lilljecreutz..." "Transumt af Förordnandet, under den 21. December 1763. som likaledes den 5. Junii 1771. blifwit i höglofl. Kongl. Götha hofRätt uppwist. Jag Anna Margaretha Lilljecreutz stadfäster hem (?) ytterligare min under den 22 Feb. 1746 No l. gjorda disposition; och som min Gabriel von Seths äldsta Son och min Anna Margaretha Lilljecreutzes styfson grefven Joan von Seth, uti wår förklaring öfwer denna Fidei Commiss disposition af den 12. Martii 1757, är i sin rätte ordning utnämnd till första Fidei Commissarien af Bratteborgs Fidei Commissen, som uti wår disposition och (?) är kallad Göthaforss Commissen; Så faller denne ordning (?) utan manlige Bröstarfwingar eller och Swardslinein utgår, till min Gabriel von Seths andra Son och min Anna Margaretha Lilljecreutz andra styfson grefwe Thomas von Seth ppp. (?) som blifver Fidei Commissariens af Bratteborgs Fidei Commiss, bör (?) underhålla wår grafwid Byarums kyrka, att hon alltid är i fullt stånd."[...]"Stockholm den 21. December (dokumentet trasigt) Gab. Won Seth. Anna M. Lilljecreu (dokumentet trasigt)". "med fullt förstånd. Stockholm den 23. December 1763. (?) Lehnberg. Albrect Lindberg"

6

Gabriel von Seth (1753-1826)

Dokument: Testamentariskt förordnande "År 1826 den 27. April äro detta testamentariska förordnande... "[...]"Betygar Ex officio" "Thestamentariskt förordnande, huru med den egendom jag mig förvärfvt. efter mit dödeliga frånfelle skall ägas och gagnas. Til min hustru Grefvinnan fru C. Maria von Seth född Cederstam, och de med henne aflade barn gifver jag nedan nemde fastigheter med full äganderätt, att i dessas lifstid äga, med orubbelig och (?) besiktning, dock med den egenskap och föreskrifta, att denna här nedan före (?) fasta Egendom, hvilken jag som ofvan nämt, thestamenteras och gifver till Carin Cederstam, och hennes barn, icke för förskingras försäljas, eller förminskas, utan min vilja och önskan är den som jag på de (?) anhåller blir efterföigt och efterlefvdt, att så många af de döttrar, med denna (?) hustru Carin Cederstam hwilka vid deras Moders dödeliga frånfelle skulle vara vid lifv, dessa våra döttrar, uti detta sednare giftet, huru många de äro skola ensamt ärfva äga gagna och besitta med oinskränkt nyttjande rätt, denna här nedanföre särskilt Specificerade fasta Egendom, äfven med den föreskrift..."[...]" sålunda förordnat på Bratteborg den 14 januarii 1808 Gabriel v Seth". "Bihang til thestamentets författningen: daterad Bratteborg den 14 januarii 1808, Af Bratteborgs lösöre Egendom förordnar jag, det Carin Cederstam och de med henne..."

7

Dokument: Greve Gabriel von Seths (1753-1826) förordnande av den 21 september 1821 till förmån för sonen Philip von Seth (1781-1843). Till handlingen är fästad en lapp med texten "Tillhör Grefve Gabriel von Seths förordnande den 21 Sept 1821, Nr 66 (?)". (Årtalet ser ut att vara 1833, men då var ju Gabriel von Seth redan död.) På handlingen finns uppgifterna "... d. 29 Aug 1838", "Lfp No 108 den 22/1 1853 " "N 82 B Östbo V T 1854" (vårtinget) och "4. Lp § 26. Östbo V.T. 1888." "Sedan min kära Son Thomas von Seth med döden aflidit och mina kära Söner Philip och Johan Fredrik (7) afhandhng med honom af den 15 December 1804 voro skyldige att enligt deras förbindelse uppfylla de deruti stadgade vilkor och skyldigheter, så har jag af ömhet och faderlig omvårdnad för mine Söner och min öfriga familles gemensamma väl och för att icke allenast bereda (?) och lugn uppå min ålderdom utan öfver för att undanrödja alla disscusioner och framför allt alla (?) under min lefhad eller efter min död gemensamt med mm nuvarande hustru Högvälborna Grefvinnan Catharina Maria Cederstrand dertill lemnade goda så och samtycke velat afstå ifrån de oss uti nämnde afhandling och förbindelse tillkommande rättigheter och pretentioner emot följande förårdnade å ömse sidor frivilligt öfverenskomne vilkor, hvaremot jag tillåter min äldsta Son Grefve Philip von Seths / såsom den hvilken efter min död skulle vara berättigad att såsom Fidei Commissarie tillträda det så kallade Göthafors fidei Commisset bestående af Göthafors jembruk med underliggande Qvarnar, Sågar och tillhörigheter och Bratteborgs Säteri med underliggande hemman och tillhörigheter tillika med Mina Gård och Qvarnar att, den förste/: 1te/ nästkommande October få tillträda och disponera af i frågavarande Fidei Commissegendom såväl under min ännu återstående lefhad som efter mm död, med följande uttryckliga vilkor för hvars uppfyllande så väl förenäms (?) mina bägge Söner som äfven min kära Son Herman von Seth gemensamt ansvara. /1ta Afsäga Jag och min kära Hustru oss nyttjande och äganderätten till ifrågavarande Fidei Commiss Egendommar och den efter Lag och Kongl Författningar stadgade rätt för min Hustrus..."[ ]"Wåra ( egenhändige underskrifter Sigiller och Sköldemärken bekräftas som (?) på Bratteborg den 21 ta September 1821 Gabr v Seth CM Cederstam Philip v: Seth Joh Fred v Seth Claes Herm. von Seth. Såsom Närvarande vittnen underskrifva datum ut supra Peter Backman grosshandlare i Götheborg (?) Rosengren S. S. (?) Styrsman (?)".

8

Dokument: Överenskommelse mellan Gabriel von Seth (1753-1826), Philip von Seth (1781-1843) och arrendatorn av Götafors järnbruk, A. Åkerlund, den 9 september 1825, angående verkställigheten av deras överenskommelse av den 21 september 1821 om ersättning till Gabriel von Seth av inkomsterna från Bratteborgs fideikommiss. "Nr3." "5." "Eoh. d. 29 Aug. 1838." (Möjligen senare påskrift.) "Då Stridigheter upkommit emellan hogvälborne herrar Grefvarne Gabriel och Philiph von Seth om värkställigheten af den afhandling, som dem emellan blifvit afslutad d:21 Sept 1821, afseende på tiden och värden af hvad årligen bör tillställas herr Grefve Gabriel von Seth af Tuå par Slagtoxar, 25 Tunnor Råg 10 Tunnor Korn 10 ttt Lin 20 ttt Smör och 10 ttt ost - och förenande ämne blifvit öfverlämnat på sätt nämde afhandling stadgar till min pröfning, så har jag, efter dessa herrar Grefvars hörande och med deras dertill lämnade samtycke och begifvande för billigt och rättvist funnit till förekommande af framtida misshälligheter, ät fru nämde persedlar förvandlas till Contant utbetalning af Siuhundrade Femtio /750/ Ricksdahler Riksgälds sedlar, hvilka quartaliter ifrån d. l October 1825 böra tillställas herr Grefve Gabriel von Seth af herr Grefve Philiph von Seth igenom herr Bruks Patron A. Åkerlund för så long tid han innehafver och arrenderar Göthaforsjärn Bruk och herr Grefve Gabriel von Seth lever; hvaremot bemälte herr Grefve ingen rätt äger till till utbekommande af forberörde perssedlar in natura Jönköping d: 9 September 1825 Pehr Backman" "Förenämnde stadgande godkännes och antages till min efterlefnad, i följe hwaraf herr Bruks Patron A: Åkerlund, såsom arrendator af Göthafors Jern Bruk, behagade årligen utbetala, af den summa mig efter Afhandlingen af den 21.ste September 1821. tillkommer för nämnde Bruk, Sju Hundrade Femtio Riksdagler Riksgälds Sedlar till min hr fader eller Dess rätts Innehafware, qwartaliter, som mig i räkning påföres_ Jönköping den 9de September 1825. Philip von Seth" "Förestående anslag=750 RD.Rg utbetales Qvartalites af undertecknad i från och med den l sta Nästkomande October och fortfar så länge jag innehar Götafors Bruk under Disposition (överstruket ord) Jönköping den 9de September 1825. A. Åkerlund."

9

Utdrag av Göta Hovrätts protokoll av den 27 april 1826, i vilket återges Gabriel von Seths (1753-1826) testamentariska förordnande av den 14 januari 1808, med tillägg.

10

Avskrift av avskrifter ingivna till Göta Hovrätt den 5 juni 1771 och förvarade i dess arkiv. Testamentariskt förordnande av gemensamt ägande mellan Gabriel von Seth och Anna Margareta Lilliecreutz. Testamentariskt förordnande/fideikommissbrev för Hörle respektive Götafors/Bratteborg.

11

Johan von Seth 1722-1797 (här benämnd Johan Gabriel)

Dokument: "Tillhör J.B.v. Seth" "Afskrift af Afskrift" "8:40. komstad d. 8 feb: 1828." "Utdrag af renoverade Protocollet hållit inför Kongl. Majts och Rikets Göta HofRätt i Jönköping den l Ite Juli 1771. Till Kongl: HofRätten låter Kammarherren och Riddaren afkongl Nordstjerne Orden Högwälborne Grefwe Johan Gabriel von Seth ingifwa en skrift, hwilken jemte the thertill bilagde handlingar blefwo i Protocollet intagne ord ifrån ord, så lydande: S:T: Till kongl: HofRätten! Tillika med min k. Svåger då warande Landshöfdingen nu mera Presidenten i denna kongl. HofRätt och Riddaren af Nordstjerne Orden Högwälborne Herr Arwid Silfweschiöl samt min kära Broder Öfwerste Lieutnanten och Riddarn Högwälborne Herr Grefwe Thomas von Seth har jag genom en af oss gemensamt underskrifwen och den 5te Junii nästledne ingifwen skrift, enligt kongl. HofRättens uti Utdrag af Protocollet under ofwannämnde..."

12

Dokument: Författat av Gabriel von Seths söner i andra äktenskapet (m C M Cederstam); Bror von Seth, Carl von Seth, J P (troligen Johan Baptist) von Seth och Adam von Seth. "Afskrift utaf Afskrift." "1838 d. 30 augusti uppvist inför Kongl Majts och Rikets Götha HofRätt och i dess protocoll intagit, bitygar Ex officio. O. Engdahl" "Sedan såväl genom särskilda af Wår framlidna Fader Lieutnanten Grefve Gabriel von Seth år 1808 uppgjorda Testamentariska förordnanden, som och 5te puncten af en den 21 September 1821 afBegge Wåre Föräldrar jemte Wåre halfBröder upprättad afhandling blifvit bestämdt och stadgat, att, efter Begge Wåre Föräldrars död/ånfälle den af Wår Fader särskildt inköpta Hestra Egendom med derunder lydande öfrige lägnheter, liksom att lösöre bo, deri Wåre HalfSyskon, enligt sistnämde afhandling ingen lott äga, skulle förblifva odelad till sedanare Familliens gemensamma underhåll och uppehälle, utan att få försäljas, eller förskingras, förr än hvar och en af Barnen i sista äktenskapet blifvit försörjde, men på sätt den efter Wår aflidna Moder upprättade Bouppteckning närmare ådagaläggs." "Hestra den 4 augusti 1838 Bror von Seth. Carl von Seth. J R von Seth. Adam von Seth Såsom Förmyndare för döttrarne von Seth underskrifven G. A. Fagerberg. på en gång Närvarande Wittnen härvid. A E Wikmark. G. G. Hebbe."

13

Avskrifter ur Göta Hovrätts arkiv, den 5 september 1919; två testamentariska förordnanden av den 22 februari 1746, förteckning på hemman tillhörande Hörle respektive Bratteborg fideikommiss av samma datum, tre testamentariska tillägg av den 12 mars 1757, den 21 december 1763 respektive den 30 mars 1768, samtliga undertecknade av Gabriel von Seth och Anna Margareta Lilliecreutz.

14

Intyg angående Thomas von Seth (1724-1773) och Gabriel von Seth (1690-1774), Riddarhuskansliet den 5 november 1884, med tillhörande utdrag ur den i Riddarhusets arkiv förvarade genealogin över grevliga ätten von Seth, den 4 november 1884.

 

Tillbaka till sidans topp