SLÄKTARKIV

Kapsel nr 05

Testamenten bouppteckningar o dyl. (odat., 1928-1976)

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

A.U. Frodins bekräftelse 1861 22/11 att han emottagit Hovrättens stämning att ange svar (tillsammans med övriga delägare i Bror von Seths sterbhus) till käranden Johan Baptist von Seth angående krav på tillträde till Bratteborg.

2

Protokoll. 1771

3

Avskrift av Hovrättens protokoll 1847 19/3 gällande mål mellan käranden A. Åkerlund (som god man i avlidne Philip von Seths till borgenärerna avträdda bo) och svaranden Casimir Sparre (som förmyndare för Johan Fredrik von Seth); käranden tilldöms rätten att njuta inkomsterna av Bratteborgs fideikommiss under fardagsåret efter Philip von Seths död.

4

  1. Avskrift av Östbo db 1834 9/5 med dom i målet mellan Charlotta Fredrika von Düben, kärande och riksrådets Gabriel von Seths arvingar ang. fordran.

  2. Handlingar rörande Gabriel von Seth och Catarina Maria Cederstam omyndiga barns intresse i deras rättegång (4)

  3. Överenskommelse mellan Herman von Seth (1790-1842) och Johan Fredrik von Seth (1782-1850) 17/7 1835 med anledning av domen i "von Dübenska målet". [med 2 sigill]

  4. Hovrättens dom 16/10 1846 i dels målet mellan Philip von Seths arvingar och hans borgenärer, dels målet mellan A. Åkerblom (fordringsägare i boet efter Philip von Seth) och Charlotta Fredrika von Dübens arvingar.

  5. Andr. Åkerbloms redovisning 15/11 1851 över sina fordringar i Philip von Seths konkursmassa.

  6. Korrespondens mellan dessa personer 1833-1839 ang. "von Dübenska tvisten".

5

Kvitto. 1761. Promemoria av J.G. von Seth 13/7 1768 ang. Göthafors / Hörle.

6

Underrättelse och förlikning emellan tackjärns-, hammars-, uppstads- och stapelstads samt viktualivikten. 1775-1784

7

Kontrakt med Arvidsson & Son, Göteborg, på järnleveranser med åtföljande korrespondens. 1774-1778.

8

Östbo Häradsrätt 1852.

9

Utarrendering av Götafors järnbruk, kvarn och såg samt Mölna kvarn. 1807-1836.

10

Arrende Bratteborgs gård 1833-1922.

11

Handling 26/8 1828 vari Philip von Seth överlämnar Bratteborg till A. Åkerlund (med 4 sigill).

12

Överenskommelse den 8 februari 1823 mellan Philip von Seth, Claes Herman von Seth och Johan Fredrik von Seth om den sistnämndes ekonomiska åtaganden med anledning av att han enligt kontrakt (21/9 1821) tillträtt Götafors bruk den 1 augusti 1821.

13

Utdrag 8 oktober 1822.

14

Gabriel von Seth (1753-1826) Dokument: "Till Min kära son Thomas v. Seth, (?) Kan, anlagt den (?) Götafors ägandomens upp (?) Fidei Commiss Bihandling, med min (?) död kommer (?) Fidei Commiss (?) att tiU(?) det så kallade Götafors fidei Commisset (?) Och Götafors Järnbruk och Bratteborgs Säteri med underliggande..."[...] "tillfalla han gafwa till (?) för mm anskilta räkning eller till sina Bröder utbetalats Bratteborg den 15 December 1804. Gabr: vor Seth" "Med förestående afhandling förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig till dess fullgörande Ut supra. Thomas von Seth" (Även undertecknat av Philip och Joh Fredr von Seth.)

15

Fastebrev å pergament för ½ mt Frälse Norrskog (Byarums socken) 11/2 1747.

16

Fastebrev å pergament för ¼ mt frälse Strängbo (Bondtorps socken) 3/5 1750.

17

Fastebrev å pergament för Bratteborgs säteri med underliggande hemman 30/5 1741.

18

Fastebrev å pergament för Götafors järnbruk med underlydande hemman 18/5 1741.

19

Handlingar utan klarlagd användning. Odat., 1917-1919.

 

Tillbaka till sidans topp