SLÄKTARKIV

Kapsel nr 08

Riksrådet Gabriel von Seth (1690-1774), Anna Margareta Lilliecreutz (1696-1771)

Odat. 1716-

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

 • Brev till Ulrik von Seth från Anders Engberg, dat Tolered 6/6 1842.

 • Utdrag av Askims och Östra Hisings dombok 1750 23/1 ang. Christina von Seth, f Pernovia (1690-1778) [gift med Rutger von Seth (1685-?)].

 • Brev till Carl A Uddström, Göteborg, med begäran om "upplysningar ur kyrkboken" ang. Christina von Seth med flera.

2

Johan Fredrik von Seth (1782-1850)

Brev från Carl XIV Johan, den 20 juni 1827. Kallelse till revision av Stats-banco och Riksgäldsverken.

"Oss Älskelig! Wår Troman Kammarherre, Ädel och Välbördig Johan von Seth Lund Ousbyholm Nådeligen"

Sigill: "C XIV... FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING"

Stämpel: "Stockholm Fr."

Anteckning: "Retaur å Hörle" (svårtydd), samt "6."

"CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung; Wår uppgift och Nådiga benägenhet med Gud Allsmägtig, troman. Kammarherre! Som ded jemlikt Grundlagarne, nu förestående Revisjon af Stats-Banco och Riksgälds werken samt af de fonder och räkenskaper, hwilka i sammanhang dermed granskas, kommer att taga sin början den 15 instundande September, samt, enligt hos oss giord underdånig anmälan, I blifvit utsedd, att, tillika med öfrige, denna revisjon förrätta, så vilje Wij härigenom hafwa kallat Eder till densamma, med erinran, att om något möjligen inträffande förfall skulle föranleda Edert uteblifwande från Sessionen, derom meddela wederbörande tidigt underrättelse. Wij befaller Eder Gud Allsmägtig Nådeligen. Stockholms Slott den 20. Junii 1827. Carl Johan. CS Skogman". "Coll: Till Kammarherren Joh: von Seth angående kallelse till instundande revision af Stats-Banco och Riksgälds werken."

3

Johan Fredrik von Seth (1782-1850)

Skuldsedel given 14/11 1838 av Johan Fredrik von Seth till hemmansägare Isak Nilsson i Boarp. Sedeln är 8/12 1842 underskriven av Johan Fredriks maka Henrietta von Seth (född Sparre), som ansvarar för skuldens betalande 1743. På sedelns baksida är tillfogat av Johan Fredrik 1843 9/12 att Bror von Seth torde betala skulden till Isak Nilsson. Skuldsedel given 1841 25/9 av Johan Fredrik von Seth till Carl Theodor von Seth (med sigill).

4

Johan Fredrik von Seth (1782-1850)

Avskrift av Johan Fredrik von Seths överlåtelse 1843 19/7 av sina arvsanspråk.

5

Philip von Seth (1781-1843)

Avskrift av avhandlingen 21/9 1821, enligt vilken Gabriel von Seth, efter sonen Thomas von Seths död, anslår vissa rättigheter han försäkrats i det kontrakt som upprättades mellan Thomas, Philip och Johan Fredrik von Seth 15/12 1804.

6

Philip von Seth (1781-1843)

Philip von Seths kvittens 18/11 1823 på mottaget bohag från Gabriel von Seth, enligt förteckning av Pehr Backman.

7

Philip von Seth (1781-1843)

Brev daterat Eckersholm 28/8 1828 till "Min Nådiga Grefvinna!" (möjligen Philip von Seths hustru Charlotta Fredrika [född von Düben].

8

Philip von Seth (1781-1843)

Philip von Seths förändring av avhandlingen 21/9 1821 angående sin styvmoders, C.M. Cederstams barns (Philips halvsyskon) ekonomiska förmåner. Daterat 13/1 1834 med Johan Fredrik von Seths och Claes Herman von Seths intyg att följa denna förändring.

9

Philip von Seth (1781-1843)

Brev från Gabriel von Seth (1753-1826) daterat Bratteborg den 29 april 1809 angående tillträde till fideikommisset. Mottagarens identitet något osäker.

10

Catharina Maria Cederstam (1774-1838) gift med Gabriel von Seth (1753-1826).

"Enligt afhandling af den 21te September 1821. Grefliga Familjen von Seth emellan är ute dels 3 de Punct stadgat, att Wår Moder Fru Grefvinnan C:M: von Seth född Cederstam skall afFideicomiss Innehafvaren till Göthafors och Bratteborg Årligen Inkomma Fyra hundrade 1:400:1- Rd Banco Ett Skil Jern Femton 1:15:1 Tunner Råg Sex 1:6:1 Tunner Korn Tio 1:10:1 Ltt Smör Sex Ltt Ost Tvänne par försvarliga SlagtOxar Tio 1:10:1 Ltt Lin, med fri förmalning af Säd och Sågning af Bräder och Plankor, samt efter Hennes Fru Grefvinnans Död, till efterlämnade och Oförsörgde Barn, minskat förman, enligt 4de Puncten af ofvannämnde afhandling, Men af den Kärlek jag Philip von Seth hyser för Min Styfmoder för bemälde Grefvinna, och af den vänskap jag har för mina halfsyskon vill jag härigenom förklara Min wilja, att om så skulle hända det Grefvinnan Seth född Cederstam skulle före mig aflida, så utlåfvarjag till Hennes efterlämnade Oförsörgda Barn Mine halfSyskon under min lifstid en lika beskaffad inkomst från Fideicomiss Egendomen som Fru Grefvinnan Årligen uppburit enligt Tredje Puncten af ofvannämnde afhandling, och är fult öfvertygad (?) det mine Bröder som komma att (?) mig i Egendommen arven under sin tid iakttager ett lika ömmande förhållande. Hestra den 17 Juli 1835 Philip von Seth."

Underskrifter och försäkringar av Johan Fredrik von Seth, Herman von Seth, Carl Th von Seth och JB v Seth. Bevittnat.

11

Avskrift - tillägg 16/9 1837.

12

Bouppteckning efter Catharina Maria Cederstam 24/4 1838, 7/8 1738.

13

Utdrag ur hovrättsprotokollet 1838 30/8, med bekräftelse att G.A. Fagerberg till Hovrätten ingivit behörig bouppteckning efter Catharina Maria Cederstam i två exemplar och med ett följebrev.

14

Gabriel von Seth (1753-1826)

Korrespondens

1764 29/1 Gabriel von Seth (1690-1774) - avsändare

1773 12/3 Gabriel von Seth (1690-1774) - avsändare

1786 20/3 Margareta Elisabet Filippina von Seth, f. Lilliecreutz (1730-1806)

15

Gabriel von Seth (1753-1826)

Casimir Lewenhaupts fullmakt för Gabriel von Seth att vara fältväbel vid Livkompaniet vid Lewenhaupts regemente, daterad 2/9 1771.

16

Gabriel von Seth (1753-1826)

Extrakt av avhandlingen 21/9 1821 (§3, 4, 12) mellan Gabriel von Seth och Catharina Maria Cederstam samt Philip von Seth, Johan Fredrik von Seth och Claes Herman von Seth.

17

Gabriel von Seth (1753-1826)

Inventarium över de möbler och husgeråd på Bratteborg som Gabriel von Seth har dispositionsrätt över, upprättad 23/4 1824 av Pehr Backman.

18

Axel Gabriel von Seth (1855-1928)

Korrespondens 1897 8/6, 13/6, 22/6, odat. Avsändare Emil von Seth (1858-1915).

19

Axel Gabriel von Seth (1855-1928)

Koncept till testamentariska förordnanden 1919 5/5, 1920 20/3.

20

Axel Gabriel von Seth (1855-1928)

Dagböcker 1875, 1876, 1878 samt 1897. I 1878 års dagbok finns även "Minne från Bror Alexis begravning onsdagen den 11 Dec-1878)" i form av helgonbild samt ängel i silver (?) och en lös lapp: "Söndagen den 8 December 1878 dog min lille käre Bror Alexis [född 1869, TvS anm.]. Onsdagen den 11 begrofs han å Östra Kyrkogården i Jönköping Ingen av hans 3 bröder voro hemma. Söndagen den 22 var jag för första gången vid hans graf. Psalm 493.

21

Johan Gabriel von Seth (1852-1916)

Diverse handlingar samt hårlockar.

22

Johan Baptist von Seth (1811-1873)

Korrespondens Brev från Claes Herman von Seth, daterat 1837 8/11.

Brev från Sofi Bergqvist - "En ringa tjänarinna" - till Johan Baptists maka, daterat 1897 8/11.

23

Johan Baptist von Seth (1811-1873)

Annotationsbok för poesi och prosa.

24

Jeanna Fredrika vov Seth (1807-1841)

Tryckt tillkännagivande om hennes bortgång.

25

Jeanna Fredrika vov Seth (1807-1841)

"Utdrag ur Anteckningsboken öfver Döded i Byarums Församling".

26

Lovisa Charlotta von Seth (1806-1868)

Akvarell utförd av Lovisa Charlotta von Seth med hälsning till okänd, daterad 1834 16/4.

Avskrift ur Nerikes Allehanda 1842 5/8 rörande medel mot frossa, tillsänd okänd.

27

Lovisa Charlotta von Seth (1806-1868)

Avskrift av Lovisa Charlotta von Seths testamente 1/12 1858.

28

Bror von Seth (1804-1861)

Av Bror von Seth utfärdat intyg 20/2 1844 angående vad Carl Theodor von Seths sterbhus äger att fordra hos Johan Fredrik von Seth enligt kontraktet 17/7 1835.

Bror von Seths sluträkning med Johan Fredrik von Seth fjärde kvartalet 1844, daterat 1/4 1844.

29

Bror von Seth (1804-1861)

Sara Gustava och Lovisa Charlotta von Seths överlåtelse 29/8 1851 av sin fordran i Johan Fredrik von Seths konkursmassa till Bror von Seth.

30

Bror von Seth (1804-1861)

Utdrag ur hovrättsprotokollet 11/12 1834, vari meddelas att den av Bror von Seth ur hovrättsarkivet eftersökta förteckningen över lösegendom å Bratteborg tillhörande fideikommisset (som skulle finnas enligt anteckning å en efter riksrådet Gabriel von Seth upprättad arvsförening 29/4 och 12/5 1774) troligen är identisk med bouppteckningen efter riksrådet 1774.

31

Bror von Seth (1804-1861)

Avskrift av Bror von Seths och Julia Augusta Ljungbergs inbördes testamente 11/6 1861 med dess tillägg 15/8 1861, 16/10 1861.

32

Matilda Carolina von Seth (1802-1840)

Intyg daterat 2/4 1853 om att Carolina Mathilda von seth "… hafva nedkommit med ett dödfödt Flickebarn, sjelv med döden afgått den 27 januari år 1840…".

33

Adam von Seth (1813-1874)

Militära betyg, förordnande m m för Adam von Seth 

 • Kungl. Majts förordnande av A von Seth till underlöjtnant vid Gotlands Nationalbeväring, den 21 september 1839.

 • Examensbetyg från Gotlands Nationalbevärings examenskommission den 13 mai 1842.

 • Kungl. Majts förordnande av A von Seth till löjtnant vid Gotlands Nationalbeväring, den 18 februari 1848.

 • Kungl. Majts förordnande av A von Seth till löjtnant på stat vid Gotlands Nationalbeväring, den 13 september 1855, med Gotlands militärbefälhavares följebrev, den 22 oktober 1855.

 • Tur- och anciennitetsrulla samt tjänsteförteckning, den 20 november 1858.

 • Kungl. Majts förordnande av A von Seth till kapten och kompanichef vid Gotlands Nationalbeväring, den 7 februari 1860, med Gotlands militärbefälhavares följebrev den 31 mars 1860.

 • Kungl. Majts tilldelning av majors namn, den 6 maj 1864. " Arméns pensionskassas slutlikvid med Adam von Seth, den 19 april 1865.

34

Adam von Seth (1813-1874)

Korrespondens, Adam von Seth

 • Brev från Bror von Seth, dat. Stockholm den 25 juni 1861. Med tillagda notering av mottagaren.

 • Brev från Johan Baptist von Seth, med tillagda noteringar av mottagaren (bl a att det mottogs den 10 maj 1873).

 • Brev från Johan Gabriel von Seth angående hans faders Johan Baptist von Seths död, dat. Bratteborg den 19 maj 1873.

35

Adam von Seth (1813-1874)

Tryckt tillkännagivande om Bror von Seths bortgång 1861.

Tryckt tillkännagivande om Adam von Seths bortgång 1874.

36

Adam von Seth (1813-1874)

Gravbrev utställt på Laura von Seth (1831-1906).

37

Adam von Seth (1813-1874)

Korrespondens till Laura von Seth Brev från Sara von Seth, daterat 22/12 1884. Brev från Sara Gustava von Seth. Enligt tillhörande omslag är brevet från 1883 eller 1884.

38

Adam von Seth (1813-1874)

Bouppteckning efter Laura von Seth, daterad 16 mars 1907.

39

Anna Augusta Catharina Sundblad [född von Seth] (1862-1938)

Testamente undertecknat Caroline Lillie, daterat 21 maj 1909.

40

Anna Augusta Catharina Sundblad [född von Seth] (1862-1938)

Kvitto och intyg från Östra kyrkogården i Jönköping att, för all framtid vårda Axel von Seths familjegrav.

41

Anna Augusta Catharina Sundblad [född von Seth] (1862-1938)

Inträdespredikan hållen i Barlingbo år 1852.

Arvskifte efter Anders Andersson (August Sundblads bror).

Telegram daterat 10/9 1918.

"Trettodendagen 1924 (2 år), Bön".

 

Tillbaka till sidans topp