RIKSRÅDET GABRIEL VON SETH

ETT TREHUNDRAÅRSMINNE

- av Rutger von Seth -

 

1. Inledning 

   1. INLEDNING

Gabriel von Seth

 

af Skaparen

är Jorden gifwen Frälsejorden

ett Lån,

medan wi Lefwe; Till wår Föda.
Här emot tillhörer oss; När wi dö;
Lemna Henne bättre. Men eij
werre stånd.
annars förfaller hon i sin förra
Linda.
Förfädernes möda, för oss, ombytes
i wansorg, för wåre Efterkommande

Gabriel von Seth
"Mine Minnes merken"

 

 

Den första mars 1690 (enligt den äldre tideräkningen1 den 12 mars) föddes på Kåröd2 - i Myckleby socken på Orust i Bohuslän - sedermera Riksrådet Gabriel von Seth, stamfader för grevliga ätten von Seth.

Hans farfars farfar Johan Seth, född c:a 1560, hade omkring 1620 invandrat till Göteborg och som utbildad ingenjör varit behjälplig vid stadens uppbyggnad. Han kom närmast från Holland, men stammade troligen från patricier3 i Frankfurt am Main.


Johans son Andries Seth, född 1590, var köpman i Göteborg och gift med Dorotea Aambeck från Holland.


Andries son Rutger (Ratke) Andriesson Seth, född 1632, verkade förutom som handlande och rådman i Göteborg även som mantalskommissarie4 och kronofogde i Norrvikens fögderi. Som avräkning på lönen erhöll han två hemman - Folkestad i Ske socken i Göteborg och Bohus län. Rutger gifte sig 1655 med Maria Fistulator5, dotter till råds- och handelsmannen Benediktus Fistulator, som blev stamfader för ätterna Lagerbielke och Stiernblad.


Deras son Johan föddes troligen 1661 och döptes samma år i Kristine församling i Göteborg. C:a 15 år gammal blev han biträde åt landskamreren i Bohus län, Anders Holst. 1682 utsågs Johan till häradsfogde på Orust och Tjörn och tolv år senare befordrades han till handskrivare (landssekreterare) i samma län. 1716 utnämndes Johan till guvernementssekreterare i Göteborg. Samma år adlades han av Carl XII och dog två år senare, innan han hade vunnit introduktion i Riddarhuset. Emellertid fick hans söner - Rutger, Herman och blivande Riksrådet Gabriel introduktion 1719 under nr. 1505 bland de adliga ätterna.


Johans äldre bror, Martin, blev prost i Habo. Från Martin stammar den ännu fortlevande släkten Seth.


Rutger von Seth6, född 1685, tjänstgjorde i flottan och avancerade till amiralitetskapten. I Elgenstiernas ättetavlor kan följande läsas 'Bevistade aktionen vid Dynekil 1716 där han för fiendens övermakt måste sänka sin galliot7 Vreden; han hade genom svåra travailler åsamkat sig ett lidande, vilket omsider kom honom från sitt förstånd'. Vrede ingick i en mindre eskader, som tillsammans med en del transportfartyg på väg till Norge, sammandrabbade med en fransk flottilj - under befäl av den ryktbare Peder Tordenskjold - och förintades. Han dog barnlös 1755.


Son nr 2, Herman, tjänstgjorde som sjötullsinspektor, och dog redan 1720. Han efterlämnade två barn, dottern Magdalena Christina och sonen Johan, som i och med sin död 1790 slöt den äldre adliga ätten von Seth på svärdssidan. Ättemedlemmar av nuvarande adliga ätten von Seth stammar från adoptioner i två steg, varför något blodsband mellan Gabriel von Seths ättlingar och dessa icke består.


Förutom tre söner hade Johan även tre döttrar; Magdalena, Maria och Catharina. Magdalena, död 1717, blev gift med fortefikationskaptenen och sedermera stadsarkitekten i Stockholm, Johan Eberhard Carlberg (1683-1773) i hans första gifte. Carlbergs tretton år yngre broder Bengt Wilhelm (1696-1778) kom senare att verka som arkitekt vid bygget av Hörle.


Ordförklaringar

1 1753 övergick man från den julianska till den gregorianska kalendern. Detta tillgick så att efter den 18 februari kom den 1 mars.


2 Sätesgård i Myckleby socken på Orust, som tydligen hyrdes av familjen Johan von Seth och Magdalena Smith. Gården finns ej bevarad.


3 Storborgare ibland annat Tyskland, vilka tillhörde vissa ansedda släkter.


4 Tjänsteman med åliggande att förrätta årlig mantals- och skattskrivning i visst distrikt.


5 Latin: pipare, flöjtblåsare.


6 Rutger von Seth (1685-1755): Omnämnd i M.G. Leijonsköld Oxenstiernas historiska sjöroman "Konungens kapare" där han tillsammans med sin chef, kommendören Olof Knape, adlad 1715 Strömstierna, 1710 skulle ha besökt Lasse i gatan, adlad 1715 Gatenhielm.


7 Fartyg av holländsk modell, bl a använt som bombfartyg.