Vapen

Vapensköld i Riddarhussalen (Riddarhuset, Stockholm)

 

 

Beskrivning

. . . En fyrstyckad skjöld samt i hjertat stäldt dess adelige stamvapen, som är en blå skjöld delad med en guldbjälke, belagd med en blå fenader fisk. Öfver bjälken glindra tvänne i bredd stående gyllende stjernor och inunder lyser en tilltagande silfver måne. Af sielfva grefveliga vapnet är första fältet blått, klufvit medelst en silfverstolpe, belagd med en purpur öfverdragen rådshatt. Stolpen är sidosatt til höger med en murkrona och til vänster med en siökrona, bägge af guld. De öfrige trenne fälten äro bibehållne af dess förra friherre vapn och bestå af följande. Det andra hufvud fältet är klufvit, och visar sig i det högra ett svart griphufvud, fölgdt öfvan med en blå stjärna i guld fält. I det vänstra rinna trenne silfverströmmar öfver hvarandra bandevis utföre i blått fält. Det tredje fältet är blått, hvaröfver ett till alla sidor utgående gyllende korss ligger, mitt uppå belagdt med en blå fransker lillja. Fältet är rundt omkring infattat med en MA af silfver inåt fjällskuren ram påströdd med åtta hermeliner. Det fjärde fältet är blått, hvarutinnan en värja med guldfäste och silfverklinga, udden up åt, ställer är, öfverlagd gen bandevis med en gyllene canon, underlagd bandevis med ett silfver skepps roder, fölgd med fyra billetter af silfver, en på hvardera sidan om värjeklingan och en på hvardera sidan emellan canonen och rodret. Åfvan på skjölden stå tränne öpna tornerehjelmar, krönte med greflige cronor. Uppå den medlerste, som står rätt fram och är stamhjelmen, sträcka sig tvänne blå utslagne vingar, hvardera belagde med en silfver stjärna. Uppå den andra til höger, som är dess forna fri herrliga hjelm, visar sig en grön lagerkrans emellan tvänne elephants snyten af silfver. Uppå den tredje til vänster, som är den nya tillagde, är en tvänne etager hög röd borg uprester med tilslutne gula portar. Skölden hålles af tvänne med hufvuden sig utåt vändande hvita hästar. Aldeles som samma vapen med sina rätta och egenteliga färgor här åfvantil afmålat finnes...