LAURA ANDRIETTA JOSEFINA KROKSTEDT

ADAM VON SETHS HUSTRU

- av Carl-Magnus Krokstedt -

Laura von SethLaura A. L. Krokstedt föddes den 19 oktober 1831 vid Hällhage i Barlingbo. Föräldrarna var sjökapten Christian Lorentz Krokstedt och Anna Wilhelmina Stenhoff. Laura döptes strax efter födseln, som brukligt var och närvarande dopvittnen eller faddrar var: Befallningsman Anders Stenhoff (barnets morfar), rådman Fredrik Stenhoff (barnets morbror), bokhållare Herman Alfvegren, fru Stenhoff (barnets mormor), fru Catharina Höök (f. Krokstedt, barnets faster), mamsell Lovisa Catharina Maria Lyth, mamsell Maria Charlotta Stenhoff (barnets moster) och barnmorskan Vetterberg från Dalhem.


Den 23 september 1834 omkommer Lauras far Christian Lorentz till sjöss. Modern Anna Wilhelmina lämnar Hällhage och flyttar året därpå med dottern Laura till Visby men flyttar samma år hem till föräldrarna på Warplösa. Troligtvis har Laura först gått i småskolan i Björke och har kanske också fortsatt i någon skola i Visby.

Lauras mormor Anna Catharina avled 1843. Morfar Anders Stenhoff brukar gården till sin död 1847. Bland deras barn finns nu kvar i livet Anna Wilhelmina Krokstedt och Fredrika Christina, som var gift med Länsman Hederstedt i Dalhem. Fredrika C. var nu 48 år och hade troligtvis inte något intresse av gården, vilken således ärvdes av Laura Krokstedt.  P. g. a. Lauras ringa ålder blir mor Anna Wilhelmina Krokstedt nu sannolikt tvungen att bruka gården och Laura fick säkert hjälpa till så gott hon kunde. Det finns tyvärr inga uppgifter om Lauras liv till 1851 då löjtnanten greve Adam von Seth arrenderar gården, vilket måste ha varit en befrielse för de två kvinnorna på Warplösa. Sannolikt har Anna Wilhelmina och Laura nu fått bo kvar på gården. Förvåningen blev nog stor när Laura Krokstedt den 19 augusti 1852 på Warplösa gifter sig med den 18 år äldre arrendatorn och löjtnanten greve Adam von Seth.


Paret bosätter sig på Warplösa och redan 1853 uppges Adam von Seth vara ägare till gården.

Adam von Seth var född den 13 september 1813 på Bratteborgs fideikommiss i Byarums församling i Jönköpings län. Han hade en tvillingsyster, som hette Anna Maria. Föräldrarna var Gabriel von Seth (1753 – 1826) och Catharina Maria Cederstam (1774 – 1838) i hans andra gifte. Adam blev sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1832, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1841, löjtnant 1848, kapten 1860. På grund av ohälsa lämnade Adam militärtjänsten 1864 och får avsked med majors grad. Laura och Adam von Seth får följande barn födda på Warplösa:


  • Carl Fredrik Valter 1853

  • Axel Gabriel 1855

  • Emil Vilhelm Alexander 1858

  • Anna Augusta Catharina 1862

  • Hildur Charlotta Gustafva 1864


Warplösa arrenderades ut till Gotlands läns hushållningssällskap, som förlade sin lantbruksskoleverksamhet hit mellan 1865 och 1880. En av anledningarna att skolan förlades till Warplösa var att greve A. von Seth samtyckt till vissa byggnadsförbättringar.


Föreståndare för skolan blev agronom C. W. Gardell. Vid ett sammanträde med lantbruksstyrelsen den 14 december 1866 togs de av greve Adam von Seth utlovade byggnadsförbättringarna upp. Greven var närvarande och det bestämdes, att ett nytt magasin skulle uppföras, förbättringar i djurstallarna skulle göras, vidare skulle flygeln vid mangårdsbyggnaden förlängas och inredas till mejeri. Virke till byggnationerna skulle tas ur "grevens" skog under tillsyn av jägmästare Sylvan.


Mejeriet stod klart 1868 och var det första egentliga mejeriet på Gotland, vilket också bearbetade granngårdarnas mjölk. Som kuriosa kan nämnas att den första slåtter- och skördemaskinen på Gotland köptes 1874 till lantbruksskolan.


På gården utfördes också på 1870- talet årliga systematiska försök med förefintliga gödselmedel till olika grödor.  Familjen von Seth flyttar omkring 1867-68 till Jönköping och Lauras mor följer med till fastlandet.  Barnen går i olika skolor i Jönköping och här föds den yngste sonen[i] Anders Alexis 1869.


Adam von Seth avlider den 2 juni 1874 i Jönköping och begravs i familjens gravkammare i Byarums kyrka.


Laura stannar i Jönköping efter mannens död till 1881 för att barnen skall kunna gå ut sina skolor. 1880 löpte arrendet på Warplösa ut och i november samma år flyttar sonen Axel Gabriel till Gotland för att genast börja bruka gården.


Enligt nya uppgifter har arrendet förlängts i ytterligare fyra år, men efterträdaren (Axel Gabriel v. Seth?) ådrog sällskapet så stora förluster att sällskapet såg sig nödsakat, att upphöra med arrendet.

Man inköpte nu i stället Stenstu i Västerhejde. 1881 den 1 oktober kommer grevinnan Laura von Seth till Warplösa med döttrarna Anna A.C. och Hildur C. Med på resan följer också modern Anna Wilhelmina Krokstedt. Anna Wilhelmina Krokstedt avlider den 26 december 1885 på Warplösa i en ålder av 77 år, 6 månader och 30 dagar och begravdes på Roma kyrkogård. Detta faktum är märkligt då Warplösa ligger i Björke församling. Anna Wilhelmina är den enda i den Krokstedtska släkten, som vilar på denna kyrkogård.


Sonen, greve Axel Gabriel, som fått sin lantbruksutbildning på Bratteborg, driver gården så gott han kan. Lönsamheten är troligtvis dålig och gården avyttras den 28 september 1893 till Roma Sockerfabriks AB för 35.000 kr.


Gården säljs av ovannämnde C. W. Gardell, som redan efter nio års tjänst på Warplösa begärt avsked för att ägna sig åt egen verksamhet. Huruvida Gardell uppträdde som mäklare för sterbhuset eller tidigare själv köpt gården är ännu icke klarlagt. Innan Warplösa såldes hölls troligen en gårdsauktion för i många hem i Björke talar man än idag om att man har husgeråd och linne från grevens tid på Warplösa. Enligt utflyttningslängden i Björke flyttar Laura med sina tre barn till Stockholm den 27 oktober 1892. Sonsonen Torgil Gabriel Alexander von Seth har i brev berättat att farmor Laura bosatte sig på Sibyllegatan 32 eller 33, där han som pojke hälsat på henne. Liksom många änkor drygade hon ut sin pension med inackordering av studerande. Laura von Seth avled i Stockholm den 22 december 1906 och ligger begravd i familjegravkammaren i Byarum.


BARNEN:


Carl Fredrik Valter f. 24. 2 1853 på Warplösa. Mogenhetsexamen i Jönköping 1873. Student i Uppsala samma år och i Lund 1880. Exam. Till rättegångsverken 1881, e.o. notarie i Göta hovrätt samma år, vice häradshövding 1884, extra länsnotarie i Jönköpings län 1888, ombudsman vid riksbankens avdelningskontor i Jönköping samma år, kronofogde i Västra härads fögderi av län 1895. Ogift, avled 8. 2 1897 i Sävsjö i Vallsjö socken.


Axel Gabriel f. 1.8 1855 på Warplösa. Först lantbruksbiträde på Bratteborg, övertog därefter först Warplösa och sedan Hestra, som var hans farmors gård. Senare var han agent hos livförsäkringsbolaget Viktoria. Ogift, avled 14.10 1928 i Byarums socken. Är begravd på Jönköpings västra kyrkogård.


Emil Vilhelm Alexander f. 28.11 1858 på Warplösa. Volontär vid Jönköpings regemente 1874, mogenhetsexamen i Jönköping 1878, elev vid krigsskolan samma år, utexaminerad 1879, underlöjtnant vid nämnda regemente samma år, gymnastikdirektörsexamen 1884, löjtnant 1890, kapten 1899, RSO 1901, major1907, avsked 1909, disponent för Jönköpings gamla tändsticksfabrik samma år. Avled 18.10 1915 i Jönköping. Begravd på dunkehalla kyrkogård.

Gift 4.1 1893 i Jönköping med Gerda Elisabeth Sjöberg (1871-1947).


Deras barn:


  • Torgil Gabriel Alexander (1895-1989)

  • Arvid Adam Gabriel (1896-1985)

  • Lilly Josefina Elisabeth (1900-1987?)

  • Dagmar Anna Margaretha (1901-1902).

  • Carl Ingvar Gabriel (1908-1940 ca.)


Anna Augusta Catharina f. 14.8 1862 på Warplösa.

Gift 18.12 1911 i Jönköping med f.d. kontraktsprosten, riksdagsmannen, LNO, LVO, August Sundblad i hans andra gifte.


August Sundblad var född 7.2. 1851 i Örslösa, Skaraborgs län och var kyrkoherde i Barlingbo och Ekeby. Han var först gift 1882 med Carolina Bergvall (1837-1909), som var dotter till prosten och kyrkoherden i Barlingbo, Carl Bergvall och Christina Catharina Bolander. Carolina Sundblad var född i Roma prästgård och dog i Barlingbo prästgård.


August Sundblad och Anna A.C. von Seth fick inga barn. Begravda på dunkehalla kyrkogård.

Som kuriosa kan nämnas att August och Anna Sundblad umgicks med familjen von Corswandt på Stava gård i Barlingbo. Där träffade på 1920-talet min mormor Gurli Lindström och min mor Anne Marie paret vid flera tillfällen. Min mor hade vid tillfället naturligtvis ingen kännedom om Annas ursprung.


Hildur Charlotta Gustafva f. 12.5 1864 på Warplösa. Ogift, dog 20.1 1911 i Stockholm.


Se även Anna Wilhelmina Stenhoff/Krokstedt - Adam von Seths svärmor


Se även CHRISTIAN LORENTZ KROKSTEDT - Adam von Seths svärfar

 [i] Anders Alexis f. 19.12 1869 i Jönköping och dog 8.12 1878 i samma stad. Idag levande ättlingar av den grevliga ätten no. 88 von Seth, härstammar alla från Adam von Seth och hans hustru Laura Krokstedt. Emellertid blev det så att deras son Emil Vilhelm Alexander blev den som förde släkten vidare. Släktens medlemmar kan vidare studeras i Svensk Adelskalender och i Elgenstiernas Ättetavlor.