RIKSRÅDET - SERAFIMERRIDDAREN

KORTFATTAD FÖRKLARING

Riksrådet

Riksrådet, som hade konungen som ordförande, motsvarar dagens regering. Rådet bestod av 16 personer, av vilka den främste var kanslipresidenten, som idag motsvaras av statsministern. Dessutom in gick rikskanslirådet, som var kanslipresidentens närmaste man, överstemarskalken (hovets chef) samt generalguvernören i Pommern. Rådet fungerade även som högsta rättsinstans. Ärendena avgjordes inom rådet vanligtvis genom votering, varvid konungen ägde två röster samt utslagsröst.


Riksrådsdräkten – en purpurröd, hermelinsbrämad sk talar eller mantel med vida ärmar och veck.


Carl Gustaf Tessin (1695-1770) skrev i ett utlåtande angående riksrådspensioner: "Herr riksrådet greve Seth har tjänat även så länge. Hans nit, hans insikt, hans rättvisa, hans dagliga närvaro inför rådet, hans från slemm vinning och lönngångar allmänt frikända sinne har gjort honom älskad och vördad över hela vårt land".


 

Serafimerriddaren

Sveriges förnämsta ordensutmärkelse är Serafimerorden, som instiftades 1748 av Fredrik I. Ordensväsendet har visserligen avskaffats av socialdemokraterna, på så sätt att inga ordnar utdelas till svenskar, men vad beträffar Serafimerorden utdelas denna ännu till exempelvis utländska statsöverhuvuden. Serafimerorden är bland nu i Europa utdelade ordnar i rang med Strumpebandsorden i England och Elefantorden i Danmark.


Serafimerriddarna erhöll från början en mycket hög rang och det bestämdes att orden inte kunde tilldelas någon "som är i mindre anseende än Genefral-Lieutnanter och theras wedelikar".

Som en kuriositet bör nämnas att i ordens stadgar angavs:


"Riddars plikt ware at sielfmante åtaga sig öfwerinseende wid siuk- och fattighus, och gifwe the therom til Ordens Gillet en noga berättelse, äge ock at föreslå medel till theras understöd, och på allt sätt sig om theras bästa vårda".


I enlighet med ovanstående öppnades 1752, under överinseende av två av riddarna, på Kungsholmen i Stockholm, Kungliga Serafimerordens Lasarett, men till att börja med 8 bäddar, avsedda för fattiga sjuka från staden.


Vid ordens instiftande 1748 utnämndes 24 riddare – bland vilka, förutom Gabriel, märks C G Tessin, A J von Höpken, och C Ekeblad.


Efter dubbningen uppsattes riddarnas vapensköld i Riddarholmskyrkan vars klockor på riddarens begravningsdag ringer så kallad serafimerringning.