Släktarkiv – Förord

 

När Torgil von Seth (1895-1989) avled och Bratteborgs fideikommiss avvecklades deponerades de handlingar som under århundradenas lopp samlats på gården, på Jönköpings länsmuseum. Emellertid hade en missuppfattning lett till att man från museets sida hade inställningen att de von sethska dokumenten överlämnats till museet som en gåva.


Till sist beslutades att arkivet i sin helhet skulle överlämnas till släkten von Seth, vilket gjordes under sommaren 2003.


Arkivet bestod dels av handlingar med mer eller mindre direkt anknytning till släkten von Seth, dels handlingar rörande driften av Bratteborgs gård. Dessa sistnämnda dokument - som bland annat består av lantmäterihandlingar, räkenskaper, handlingar angående jord- och skogsbruk samt kartor - ansågs vara av ringa intresse för kommande generationer av släkten varför de skänkts till Byarums Hembygdsförening.


I släktarkivet återfinns bland annat genealogiska handlingar, manuskript och dagböcker, bouppteckningar, trycksaker och korrespondens med mer eller mindre direkt anknytning till medlemmar av den grevliga ätten von Seth. De äldsta dokumenten härrör sig från slutet av 1600-talet.


Katalogisering följer i stort sett den som tidigare gjorts på Jönköpings länsmuseum, vilken i sin tur bygger på den som fanns på Bratteborg.


Kapsel nr 1 innehåller handlingar av genealogiskt slag, exempelvis ättartavlor upprättade under olika tidsperioder.


Kapslarna 2-4 innehåller huvudsakligen handlingar kring dödsbons, exempelvis testamenten och bouppteckningar. Handlingar av denna karaktär finns emellertid även i andra kapslar.


Kapsel nr 5 innehåller handlingar som rör Bratteborg, men som bedömts så pass intressanta för släkten att de fått ligga kvar i arkivet.


I kapslarna 6-8 finner vi dokument rörande riksrådet Gabriel von Seth (1690-1774). Här finns även handlingar rörande hans hustru, Anna Margareta Lilliecreutz (1696-1771), hans far Johan Seth (adlad von Seth) (1661-1718) hans bror Rutger von Seth (1685-1755) samt åtskilliga av hans ättlingar. En del av dessa handlingar skulle lika gärna kunna läggas under rubriken Bratteborg, resp. Testamenten, bouppteckningar o. dyl.


Kapsel nr. 9 består av den så kallade Hestrasamlingen.


Kapslarna 10-13 härrör sig från Emil von Seth (1858-1915), hans hustru Gerda von Seth [född Sjöberg] (1871-1947) samt flera av deras nära. Materialet består huvudsakligen av korrespondens, men det förekommer även handlingar kring dödsbon och liknande.


I kapsel nr 14 förvaras diverse trycksaker och liknande.


Materialet i kapslarna 15-20 härrör sig huvudsakligen från Torgil von Seth (1895-1989) hans hustru Elsa von Seth [född Nordenstierna](1894-1982) samt deras barn.


En stor del av denna förteckning, inklusive de flesta transkriberingar, bygger på material framställt på Jönköpings länsmuseum. Då jag inte haft tillgång till materialet i digital form har materialet lästs in med bildläsare för att därefter bearbetas i ett OCR-program. Detta, tillsammans med den ålderdomliga svenskan har gjort korrekturläsningen svår, varför det dessvärre förekommer en del korrekturfel vilket jag beklagar.


I arkivet finns för närvarande inga fotografier. Mitt mål är emellertid att inom kort skapa ett separat bildarkiv och jag ber att få återkomma i ärendet.


Det är min förhoppning att detta skall vara ett levande arkiv. För närvarande är det förvarat i min bostad på Lidingö, i ett brandsäkert kassavalv. Det är öppet för vem som helst ur släkten; alla är hjärtligt välkomna att komma hit och studera vår historia. Jag hoppas också att vi alla kan hjälpas åt att komplettera arkivet med alla typer av handlingar som kan tänkas väcka intresse hos kommande generationer. Välkomna med bidrag!

Lidingö, i september 2003
Thomas von Seth

 

PS 2005-03-23

När arkivet först överlämnats, sommaren 2003, upptäcktes att vissa delar saknades. Dels samtliga fotografier, dels de så kallade friherre- och grevebrev. 


Detta påpekades för Jönköpings länsmuseum, som först lovade att korrigera felet. Efter en tid och ett par påstötningar gjorde man emellertid från museet en kovändning och vägrade återlämna resterande delar. Efter en lång process, med bland annat hot om rättsliga åtgärder, ändrade man sig ännu en gång. Jag kan därför nu meddela att arkivet från och med omgående är komplett.


Förutom friherre- och grevebreven, som är för stora för att rymmas i en arkivlåda och därför förvaras separat, har tre kapslar tillkommit. Nr 21, 22, och 23. Dessa innehåller enbart fotografier. Motiven utgör till största del Torgil von Seth med familj samt ögonblick ur Torgil von Seths yrkesbana. 

 

Tillbaka till förteckninge